«Δεν μπορεί να αφαιρείται η γύρη απ’ το μέλι» - MELISSOCOSMOS

Παρασκευή, 12 Ιουνίου 2015

«Δεν μπορεί να αφαιρείται η γύρη απ’ το μέλι»


Ούτε η γύρη ούτε κανένα άλλο χαρακτηριστικό στοιχείο της σύνθεσης του μελιού δύναται να αφαιρείται, εκτός αν αυτό είναι αναπόφευκτο κατά την αφαίρεση ξένων οργανικών ή ανόργανων υλών.

Αυτό αναφέρεται σε σχετική απόφαση του Γενικού Χημείου του Κράτους, η οποία εγκρίνει την «Τροποποίηση του άρθρου 67 «Μέλι» του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών (ΚΤΠ) (ΦΕΚ 788/Β΄/31.12.1987) όπως ισχύει, σε εναρμόνιση προς την οδηγία 2014/63/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου «για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/110/ΕΚ του Συμβουλίου για το μέλι (ΕΕ L164 της 3.6.2014)».

Συγκεκριμένα, στην παράγραφο 2 του άρθρου 67 του ΚΤΠ προστίθεται εδάφιο ε) ως εξής:


«ε) η γύρη, ως φυσικό χαρακτηριστικό στοιχείο της σύνθεσης του μελιού, δεν νοείται ως συστατικό, κατά την έννοια του άρθρου 2 παράγραφος 2 στοιχείο».

«Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως και εφαρμόζεται από την 24η Ιουνίου 2015. Ωστόσο τα προϊόντα που έχουν διατεθεί στην αγορά ή έχουν επισημανθεί πριν από την 24η Ιουνίου 2015 σύμφωνα με το άρθρο 67 του ΚΤΠ όπως ίσχυε, μπορούν να εξακολουθήσουν να διατίθενται στην αγορά μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων».

ΠΗΓΗ

http://www.agronews.gr/


MELISSOCOSMOS ελάτε να γνωρίσουμε τον μαγικό κόσμο των μελισσών