Προσευχή για προστασία και προκοπή των μελισσιών μας - MELISSOCOSMOS

Πέμπτη, 18 Ιουνίου 2015

Προσευχή για προστασία και προκοπή των μελισσιών μας


Συνάδελφοι υπάρχει μια ειδική προσευχή της εκκλησίας για τα μελίσσια μας, οπού παρακαλεί τον Κύριο να προστατέψει και να ευλογήσει τα μελίσσια μας όπως ευλόγησε αυτά του δικαίου Αγίου Φιλαρέτου.
Είναι μια εξαιρετική προσευχή, και καλό είναι όποιος πιστεύει στο μάτι, στις ατυχίες, κτλ να την διαβάσει στο μελισσοκομείο του.
Τα παλιότερα χρόνια που ο κόσμος ήταν ποιο αγνός πήγαιναν Παπά συχνά στα ζωντανά τους και τους τα διάβαζε.
Σήμερα έχουμε απομακρυνθεί από το δρόμο του Θεού εντελώς.Εγώ πάντως θα την διαβάσω την προσευχή στο μελισσοκομείο μου.

Μου την έστειλε ταχυδρομικά ο κύριος Δημήτρης Αλβανός από την Λαμία και τον ευχαριστώ πολύ.


Δέσποτα Κύριε ο Θεός ημών ο έχων εξουσίαν πάσης κτίσεως, σου δεόμεθα και σε παρακαλούμεν.

Ως ευλόγησας και επλήθυνας τον μελισσώνα του δικαίου σου Φιλαρέτου ευλόγησον και τα μελίσσια ταύτα του δούλου σου (το όνομα σας) και πλήθυνον και ενδυνάμωσον αυτά και ποίησον αυτά εις χιλιάδας και μυριάδας, και ρύσαι ταύτα εκ της δυναστείας του διαβόλου και πάσης επιβουλής εχθρών και αύρας θανατικής και λοιμικής νόσου.

Περιφρούρησον αυτά δια Αγίων Αγγέλων σου πάσαν ασθένειαν πάντα φθόνον και πειρασμού φαρμακίας και γοητείας, εξ ενεργείας επερχομένης του διαβόλου, αποδιώκων εξ αυτών.

Ότι σου εστίν η Βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων Αμήν.MELISSOCOSMOS