Κατεπείγον μήνυμα ΟΜΣΕ προς τους Έλληνες μελισσοκόμους - MELISSOCOSMOS

Τρίτη, 24 Ιανουαρίου 2017

Κατεπείγον μήνυμα ΟΜΣΕ προς τους Έλληνες μελισσοκόμους


Βασίλειος Ντούρας πρόεδρος ΟΜΣΕ.
Ενημέρωση από ΟΜΣΕ για τήρηση βιβλίων από κατά κύριο επάγγελμα αγρότες - επείγον!

Φίλες και φίλοι έλαβα δυο επιστολές με την μορφή του κατεπείγοντος από τον πρόεδρο της ΟΜΣΕ κύριο Βασίλη Ντούρα.
Ασφαλώς θα τις δημοσιεύσω, θα τις δείτε πιο κάτω μα πριν θα σας εξηγήσω για να καταλάβετε.

Για την φορολόγηση των αγροτών, οπότε και των μελισσοκόμων υπάρχουν δυο συστήματα.
Το κανονικό, που είναι όσοι τηρούν βιβλία εσόδων εξόδων.
Και το ειδικό, που είναι για όσους δεν τηρούν βιβλία εσόδων εξόδων.
Μέχρι πριν λίγες ημέρες και τα δυο συστήματα αφορούσαν αγρότες - μελισσοκόμους επαγγελματίες ή μη.



Ξαφνικά όμως μόλις πριν λίγες ημέρες το Υπουργείο ανακοίνωσε ότι όσοι είναι στο ειδικό καθεστώς, δεν θα θεωρούνται επαγγελματίες αγρότες - μελισσοκόμοι.

Αυτό γεννάει τεράστια προβλήματα όμως αφού...
Όσοι δεν είναι επαγγελματίες αγρότες - μελισσοκόμοι δεν θα είναι δικαιούχοι για κοινοτικές ενισχύσεις.

Εντελώς ξαφνικά η κυβέρνηση στερεί το δικαίωμα των κοινοτικών ενισχύσεων στους περισσότερους Έλληνες αγρότες - μελισσοκόμους και από όσο γνωρίζω η προθεσμία για να μπει κάποιος στα βιβλία λήγει στις 29 Ιανουαρίου.
Εντός 5 ημερών πρέπει να επιλέξουμε τι θα κάνουμε δηλαδή.

Θα μπούμε στα βιβλία για να πάρουμε αυτά τα 400 - 500 ευρώ τον χρόνο για πετρέλαια και την επιδότηση κυψελών;
Αν μπούμε θα θέλουμε τουλάχιστον 300 ευρώ τον χρόνο για λογιστή και τήρηση βιβλίων, και αν πουλάμε έστω και πόρτα πόρτα μέλι πρέπει να κόβουμε τιμολόγιο και να αποδίδουμε τον ΦΠΑ 13% στο κράτος.

Αν δεν μπούμε χάνουμε τα χρήματα αυτά, χάνουμε ενδεχομένως και τα δικαιώματα (όσοι παίρνουν) και επιπλέον φορολογούμαστε με μεγαλύτερο συντελεστή, και ίσως θα έχουμε πρόβλημα και με τον ασφαλιστικό φορέα (ΟΓΑ).

Προς γκρεμός και πίσω ρέμα δηλαδή, και εγώ δεν ξέρω τι είναι καλύτερο.

Διαβάστε τις επιστολές της ΟΜΣΕ.





Αθήνα, 2 Ιανουαρίου 2017
Αριθ. Πρωτ.:ΔΕΑΦ 1000637 ΕΞ 2017
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑΤΑ Α' και Δ'

Ταχ. Δ/νση:Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας:101 84 ΑΘΗΝA
Πληροφορίες:
Τηλέφωνο:2103375315, 2103610065
Fax:210 3375001
E-Mail: d12.a@yo.syzefxis.gov.gr Url:www.aade.gr

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ
ΘΕΜΑ: Παροχή διευκρινήσεων για την ιδιότητα του κατ' επάγγελμα αγρότη σύμφωνα με την περ. 1 του άρθ.65 του ν.4389/2016 (Φ.Ε.Κ. 94 Α')
 Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τη υποπερίπτωση α/αε της παραγράφου 1 του άρθρου 65 του ν.4389/2016 (Φ.Ε.Κ. 94 Α'), που τροποποιεί την παρ. 1 του άρθρου 2 του ν.3874/2010 μια από τις βασικές προϋποθέσεις για να χαρακτηρισθεί κάποιος ως επαγγελματίας αγρότης είναι να τηρεί λογιστικά βιβλία, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.


2. Με την παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 4172/2013 (Φ.Ε.Κ. 167 Α'), όπως τροποποιήθηκε με την περ. α' της παρ. 6 του άρθρου 22 του ν. 4223/2013 (Φ.Ε.Κ. 287 Α'), ορίζεται ότι ειδικά για τον προσδιορισμό του εισοδήματος από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα, στα έσοδα από επιχειρηματικές συναλλαγές περιλαμβάνονται τα έσοδα από την παραγωγή γεωργικών, πτηνοτροφικών, κτηνοτροφικών, δασοκομικών, υλοτομικών και αλιευτικών προϊόντων.

3. Με την παρ. 1 του άρθρου 13 του ν.4174/2013 (Φ.Ε.Κ. 170 Α'), ορίζεται ότι κάθε πρόσωπο με εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα υποχρεούται να τηρεί αξιόπιστο λογιστικό σύστημα και κατάλληλα λογιστικά αρχεία σύμφωνα με τα λογιστικά πρότυπα που προβλέπονται στην ελληνική νομοθεσία, για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και άλλων πληροφοριών σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία. Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου, το λογιστικό σύστημα και τα λογιστικά αρχεία εξετάζονται ως ενιαίο σύνολο και όχι αποσπασματικά τα επιμέρους συστατικά τους, σε ό,τι αφορά την αξιοπιστία και την καταλληλότητά τους.

4. Με την παράγραφο 2 του άρθρου 1 του ν.4308/2014 (Φ.Ε.Κ. 251 Α'), όπως ισχύει, ορίζονται οι οντότητες που εφαρμόζουν τις ρυθμίσεις των Ελληνικών Λογιστικών Πρότυπων. Συγκεκριμένα, με την περίπτωση γ της εν λόγω παραγράφου συμπεριλαμβάνεται η ετερόρρυθμη εταιρεία, η ομόρρυθμη εταιρεία, η ατομική επιχείρηση και κάθε άλλη οντότητα που υποχρεούται στην εφαρμογή αυτού του νόμου από φορολογική ή άλλη νομοθετική διάταξη.

5. Σύμφωνα με τα ανωτέρω προκύπτει ότι οι αγρότες-φυσικά πρόσωπα, ως οντότητες της παραγράφου (2γ) του άρθρου 1 του ν.4308/2014 εφόσον αποκτούν εισόδημα από ατομική αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα, καταρχήν εφαρμόζουν τις ρυθμίσεις του νόμου αυτού, ήτοι έχουν υποχρέωση τήρησης βιβλίων. Συνεπώς την ιδιότητα φυσικού προσώπου ως κατ' επάγγελμα αγρότη, όπως ορίζεται στο άρθ.65 του 4389/2016, έχουν όσοι ασκούν ατομική αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα και έχουν υποχρέωση τήρησης βιβλίων, ανεξαρτήτως υπαγωγής αυτών σε καθεστώς Φ.Π.Α. και ανεξαρτήτως υποχρέωσης ενημέρωσης ή μη των λογιστικών αρχείων (βιβλίων).

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΑΑΔΕ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ