Επιστολή της ΟΜΣΕ: Αυτό ειναι το σχέδιο νόμου του Υπουργείου για όσους μελισσοκόμους πωλούν μέλι!!! - MELISSOCOSMOS

Τετάρτη, 1 Φεβρουαρίου 2017

Επιστολή της ΟΜΣΕ: Αυτό ειναι το σχέδιο νόμου του Υπουργείου για όσους μελισσοκόμους πωλούν μέλι!!!


Επιτυχία της ΟΜΣΕ το ότι το Υπουργείο αποδέχτηκε τις προτάσεις της.


Κύριε Ξεσφίγγη

Tο τελευταίο διάστημα στο διαδίκτυο παίζεται ένα ανέντιμο παιχνίδι με τον καν 852/2004 και τις θέσεις της ΟΜΣΕ.
Όλοι γνωρίζουμε ότι αν πλήρωναν όλοι αυτοί γι’ αυτά που γράφουν θα πρόσεχαν. 
Συνομιλητές μου δεν θα τους κάνω για τους παρακάτω λόγους:
1. Ο πρόεδρος της ΟΜΣΕ είναι υποχρεωμένος να συνδιαλέγεται με θεσμούς
2. Προτιμώ να αυτοκτονήσω παρά να πέσω σε αυτό το επίπεδο
και...
3. Εκτιμώ ότι όλοι αυτοί που κόπτονται πώς θα πωλούν το μέλι τους κάνουν λιγότερο τζίρο από μένα και θα τους πρότεινα να ρωτήσουν να μάθουν αν δεν ξέρουν.


Με τα ψέματα κερδίζουν μόνον οι απατεώνες. 
Επειδή τα πολλά λόγια είναι φτώχεια, παραθέτω την τελική πρόταση του υπουργείου για την εφαρμογή του κανονισμού 852 και την ομόφωνη θέση του ΔΣ της ΟΜΣΕ και παρακαλώ για την ανάρτησή τους ώστε να έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν όσοι θέλουν ενημέρωση κι όχι κουτσομπολιό και συκοφαντίες.

Ευχαριστώ εκ των προτέρων

Βασίλης Ντούρας
πρόεδρος ΟΜΣΕ


ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

(του υπουργείου όπως τροποποιήθηκε με το από 22-12-2016  Υπηρεσιακό Σημείωμα του Τμήματος Μελισσοκομίας)


Για τη ρύθμιση θεμάτων διάθεσης μικρών ποσοτήτων μελιού από παραγωγούς στον τελικό καταναλωτή ή στα τοπικά καταστήματα λιανικής πώλησης που προμηθεύουν άμεσα τον τελικό καταναλωτή σε εφαρμογή της περ. γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του Κανονισμού 852/2004

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
…………., αποφασίζουμε ότι:


Άρθρο 1
Σκοπός

Με τις διατάξεις της παρούσας καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την απευθείας διάθεση ιδιοπαραγόμενων μικρών ποσοτήτων μελιού από τις μελισσοκομικές εκμεταλλεύσεις προς τον τελικό καταναλωτή σε εφαρμογή της περ. γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του Κανονισμού 852/2004.
Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης εφαρμόζονται στους χώρους συλλογής, φυγοκέντρησης και συσκευασίας μελιού στις εγκαταστάσεις μελισσοκομίας, οι οποίοι εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού 852/2004.

Άρθρο 2
Ορισμοί

Ως «μέλι» νοείται το μέλι κατά την έννοια του άρθρου 67 του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών
Ως «εγκαταστάσεις μελισσοκομίας» νοούνται οι εγκαταστάσεις του μελισσοκόμου όπου διενεργούνται εργασίες πρωτογενούς παραγωγής. Στην πρωτογενή παραγωγή περιλαμβάνεται η συλλογή, η φυγοκέντρηση  και η συσκευασία μελιού όταν αυτές διενεργούνται στους χώρους του μελισσοκόμου.
Ως «Αρμόδιες Αρχές» νοούνται οι Αρμόδιες Αρχές του άρθρου 2 του Ν. 4235/2014 (Α΄32).
Σε εφαρμογή της περ. γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του Κανονισμού 852/2004,  όλες οι εγκαταστάσεις μελισσοκομίας δύνανται να προμηθεύουν:
α) άμεσα τον τελικό καταναλωτή ή/και στις αγορές που βρίσκονται εντός της Περιφερειακής Ενότητας στην οποία εδρεύει  ή/και
β) καταστήματα λιανικής πώλησης που προμηθεύουν μέλι στον τελικό καταναλωτή και βρίσκονται εντός της Περιφερειακής Ενότητας στην οποία εδρεύει  η εγκατάσταση μελισσοκομίας,
γ) μέχρι δέκα (10) κιλά  μελιού ανά κυψέλη  ετησίως και μέχρι συνολικής ετήσιας παραγωγής χιλίων διακοσίων (1.200) κιλών μελιού. 

Άρθρο 3
Γενικές απαιτήσεις

Για την εφαρμογή της παρούσας οι εγκαταστάσεις μελισσοκομίας πρέπει να διαθέτουν μελισσοκομικό βιβλιάριο σε ισχύ.
Οι φορείς των εγκαταστάσεων μελισσοκομίας πρέπει να τηρούν κανόνες ορθής μελισσοκομικής πρακτικής και κανόνες ορθής υγιεινής πρακτικής. 
Η απευθείας διάθεση μη ιδιοπαραγόμενων προϊόντων μελισσοκομίας  απαγορεύεται.

Άρθρο 4
Γνωστοποίηση εγκαταστάσεων μελισσοκομίας

Η γνωστοποίηση των εγκαταστάσεων μελισσοκομίας γίνεται με βάση το Νόμο 4442/2016 (ΦΕΚ Α 230)
 Η ΔΑΟΚ της οικείας Περιφερειακής Ενότητας τηρεί μητρώο των εγκαταστάσεων  μελισσοκομίας που εμπίπτουν στην παρούσα απόφαση, το οποίο και κοινοποιεί στην Διεύθυνση Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων προκειμένου να ενημερωθεί το Εθνικό Μητρώο. 


Άρθρο  5
 Συσκευασία και Επισήμανση 
Τα υλικά συσκευασίας πρέπει να είναι κατάλληλα για επαφή με τα τρόφιμα.
Το μέλι πρέπει να φέρει  ετικέτα με την απαιτούμενη πληροφορία σύμφωνα με τον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και τον Κανονισμό 1169/2011 και τον κωδικό του μελισσοκόμου.


Άρθρο  6
Έλεγχοι – Κυρώσεις
Οι διατάξεις του ν. 4235/2014 (Α΄32) εφαρμόζονται αναλογικά για τους ελέγχους επί της τήρησης των διατάξεων της παρούσας και την επιβολή των κυρώσεων σε περίπτωση μη συμμόρφωσης.

Άρθρο 7
Έναρξη ισχύος
Η απόφαση αυτή αρχίζει να ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

                            Αθήνα,                             2016

                                           
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝΗ ΤΕΛΙΚΗ ΟΜΟΦΩΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ ΟΜΣΕ:

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Για τη ρύθμιση θεμάτων διάθεσης μικρών ποσοτήτων μελιού από παραγωγούς στον τελικό καταναλωτή ή στα τοπικά καταστήματα λιανικής πώλησης που προμηθεύουν άμεσα τον τελικό καταναλωτή σε εφαρμογή της περ. γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του Κανονισμού 852/2004

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις……..
……………………………….αποφασίζουμε ότι:


Άρθρο 1
Σκοπός

Με τις διατάξεις της παρούσας καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την απευθείας διάθεση ιδιοπαραγόμενων μικρών ποσοτήτων μελιού από τις μελισσοκομικές εκμεταλλεύσεις προς τον τελικό καταναλωτή σε εφαρμογή της περ. γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του Κανονισμού 852/2004.
Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης εφαρμόζονται στους χώρους συλλογής, φυγοκέντρησης και συσκευασίας μελιού στις εγκαταστάσεις μελισσοκομίας, οι οποίοι εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού 852/2004.
Άρθρο 2
Ορισμοί

Ως «μέλι» νοείται το μέλι κατά την έννοια του άρθρου 67 του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών
Ως «εγκαταστάσεις μελισσοκομίας» νοούνται οι εγκαταστάσεις του μελισσοκόμου όπου διενεργούνται εργασίες πρωτογενούς παραγωγής. Στην πρωτογενή παραγωγή περιλαμβάνεται η συλλογή, η φυγοκέντρηση  και η συσκευασία μελιού όταν αυτές διενεργούνται στους χώρους του μελισσοκόμου.
Ως «Αρμόδιες Αρχές» νοούνται οι Αρμόδιες Αρχές του άρθρου 2 του Ν. 4235/2014 (Α΄32).
Σε εφαρμογή της περ. γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του Κανονισμού 852/2004,  όλοι οι μελισσοκόμοι δύνανται να προμηθεύουν:
α) άμεσα τον τελικό καταναλωτή ή/και στις αγορές που βρίσκονται εντός της Περιφερειακής Ενότητας στην οποία εδρεύει  η εγκατάσταση μελισσοκομίας ή/και
β) καταστήματα λιανικής πώλησης που προμηθεύουν μέλι στον τελικό καταναλωτή και βρίσκονται εντός της Περιφερειακής Ενότητας στην οποία εδρεύει  η εγκατάσταση μελισσοκομίας,
γ) μέχρι δεκαπέντε (15) κιλά  μελιού ανά κυψέλη  ετησίως.

Άρθρο 3
Γενικές απαιτήσεις

Για την εφαρμογή της παρούσας οι μελισσοκόμοι πρέπει να διαθέτουν μελισσοκομικό βιβλιάριο σε ισχύ.
Οι μελισσοκόμοι πρέπει να τηρούν κανόνες ορθής μελισσοκομικής πρακτικής και κανόνες ορθής υγιεινής πρακτικής. 
Η διάθεση μη ιδιοπαραγόμενων προϊόντων μελισσοκομίας  απαγορεύεται.

Άρθρο 4
Γνωστοποίηση εγκαταστάσεων μελισσοκομίας
Η γνωστοποίηση των εγκαταστάσεων μελισσοκομίας στις αρμόδιες αρχές παρέχεται μέσω του ηλεκτρονικού μητρώου μελισσοκόμων, το οποίο περιέχει πλήρη στοιχεία  του μελισσοκόμου και της μελισσοκομικής του επιχείρησης, όπως αναφέρονται στο μελισσοκομικό του βιβλιάριο, καθώς  και της μελισσοκομικής του εγκατάστασης, τα στοιχεία της οποίας δηλώνει υπεύθυνα στην ΔΑΟΚ της Περιφερειακής του Ενότητας. Πρόσβαση στο ηλεκτρονικό μητρώο μελισσοκόμων έχουν όλες οι αρμόδιες διοικητικές και ελεγκτικές αρχές.


Άρθρο  5
 Συσκευασία και Επισήμανση 
Τα υλικά συσκευασίας πρέπει να είναι κατάλληλα για επαφή με τα τρόφιμα.
Το μέλι πρέπει να φέρει  ετικέτα με την απαιτούμενη πληροφορία σύμφωνα με τον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και τον Κανονισμό 1169/2011 και τον κωδικό του μελισσοκόμου.

Άρθρο  6
Έλεγχοι – Κυρώσεις
Οι διατάξεις του ν. 4235/2014 (Α΄32) εφαρμόζονται αναλογικά για τους ελέγχους επί της τήρησης των διατάξεων της παρούσας και την επιβολή των κυρώσεων σε περίπτωση μη συμμόρφωσης.

Άρθρο 7
Έναρξη ισχύος
Η απόφαση αυτή αρχίζει να ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

                            Αθήνα,                             2016

                                           
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ